JUDr. Helena Čerešňová - ADVOKÁTSKA KANCELÁRIAJUDr. Helena Čerešňová
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
 
O NÁS PRÁVNE SLUŽBY ODMENA AKTUALITY PORADENSTVO ON-LINE KONTAKT  
Advokátska kancelária JUDr. Helena Čerešňová

PRÁVNE SLUŽBY

Občianske právo

 • Vypracovanie právnych rozborov vzniknutých občianskoprávnych problémov
 • Vypracovanie zmlúv (zmluvy kúpne, zámenné, o úschove, o pôžičke, nájomné, sprostredkovateľské a pod.)
 • Vypracovanie žalôb a iných právnych podaní na súdy a iné orgány
 • Zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi
 • Mimosúdne riešenie vzniknutých sporov
 • Majetkové vysporiadanie podielového ako aj bezpodielového spoluvlastníctva
 • Náhrada škody na zdraví, majetku
 • Bezdôvodné obohatenie
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Záväzkové právo
 • Dedičské právo

Obchodné právo

 • Založenie obchodných spoločností
 • Zmeny v obchodných spoločnostiach (zmena sídla, štatutára, prevody obchodných podielov a pod.)
 • Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností
 • Zriadenie a zrušenie organizačných zložiek zahraničných osôb
 • Záväzkové právo obchodných spoločností (zmluvy kúpne, o dielo, mandátne, úverové...)
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Zabezpečenie pohľadávok

Živnostenské právo

 • Ohlásenie živností
 • Zmeny v živnostenských oprávneniach
 • Prerušenie podnikania
 • Zrušenie živnostenského podnikania
 • Zriadenie prevádzkarní

Pracovné právo

 • Vypracovanie návrhov pracovných zmlúv
 • Analýzy pracovnoprávnych vzťahov
 • Vypracovanie dokumentov ku skončeniu pracovného pomeru pre zamestnávateľov aj zamestnancov
 • Zastupovanie pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch
 • Hmotná zodpovednosť
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Právo nehnuteľností

 • Vypracovanie zmlúv o prevode alebo prenájme nehnuteľností
 • Vypracovanie zmlúv o záložnom práve alebo vecnom bremene
 • Vypracovanie podaní na kataster (návrh na vklad, návrh na záznam)
 • Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam

Rodinné právo

 • Návrh na rozvod a zastupovanie v rozvodovom konaní
 • Úprava práv a povinností k maloletým deťom
 • Výživné
 • Nadobúdanie a scudzovanie majetku maloletých
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Ochrana spotrebiteľa

Exekučné právo

 • Vypracovanie návrhov na začatie exekučného konania
 • Zastupovanie v exekučnom konaní
 • Analýzy a poradenstvo v exekučnom konaní

Konkurzné právo

 • Vypracovanie návrhu na osobný bankrot
 • Vypracovanie návrhu na konkurz a reštrukturalizáciu
 • Prihlásenie pohľadávok do konkurzu alebo reštrukturalizácie
 • Zastupovanie v incidenčných ako aj excindačných konaniach (konania súvisiace s konkurzov o určenie poradia a výšky pohľadávky alebo o vylúčenie veci z podstaty)

Trestné a priestupkové právo

 • Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného čnu alebo priestupku
 • Vypracovanie podaní na orgány činné v trestnom konaní alebo orgány verejnej správy napr. sťažnosti proti rozhodnutiam a pod.
 • poradenstvo
O NÁS | PRÁVNE SLUŽBY | ODMENA | AKTUALITY | PORADENSTVO ON-LINE | KONTAKT
Copyright © Advokátska kancelária JUDr. Helena Čerešňová | Created by ARTTECH WEBDESIGN