JUDr. Helena Čerešňová - ADVOKÁTSKA KANCELÁRIAJUDr. Helena Čerešňová
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
 
O NÁS PRÁVNE SLUŽBY ODMENA AKTUALITY PORADENSTVO ON-LINE KONTAKT  
Advokátska kancelária JUDr. Helena Čerešňová

ODMENA

Odmena za poskytovanie právnych služieb sa spravuje vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“).

V zmysle ust. § 2 ods. 2 Vyhlášky sa odmena advokáta určuje

  1. podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
  2. paušálnou sumou (paušálna odmena),
  3. podielom na hodnote veci (podielová odmena),
  4. tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny,

alebo ich vzájomnou kombináciou.

Ad. a)  Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Ad b)  Paušálna odmena sa môže dohodnúť buď za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období resp. na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Ad c)  Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil.

Ad d)  Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok:
- na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,
- na náhradu za stratu času.

O NÁS | PRÁVNE SLUŽBY | ODMENA | AKTUALITY | PORADENSTVO ON-LINE | KONTAKT
Copyright © Advokátska kancelária JUDr. Helena Čerešňová | Created by ARTTECH WEBDESIGN