Mgr. Dušan Čerešňa - Exekútorský úrad so sídlom v TrnaveMgr. Dušan Čerešňa - SÚDNY EXEKÚTOR
SÚDNY EXEKÚTOR
 
O NÁS O EXEKÚCII AKTUALITY KONTAKT
Mgr. Dušan Čerešňa - SÚDNY EXEKÚTOR

O EXEKÚCII

Nútený výkon rozhodnutia je na území Slovenskej republiky oprávnený vykonávať len súdny exekútor, ktorý je štátom určenou a splnomocnenou osobou. Súdny exekútor má postavenie verejného činiteľa a jeho postavenie činnosť upravuje zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

Exekučné konanie sa začína na návrh a to dňom, v ktorom bol exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie doručený. Exekútor však môže začať vykonávať exekúciu až udelením poverenia súdu na jej vykonanie.

Účastníkmi exekučného konania sú oprávnený (veriteľ) a povinný (dlžník); iné osoby sú účastníkmi len tej časti konania, v ktorej im toto postavenie priznáva Exekučný poriadok.

Oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. Z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísaný a datovaný. Okrem toho návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba, a presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva. K návrhu na vykonanie exekúcie oprávnený pripojí rovnopis rozhodnutia opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti (exekučný titul). Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyznačuje na notárskej zápisnici. K návrhu na vykonanie exekúcie na podklade cudzieho rozhodnutia oprávnený pripojí aj listiny uvedené v osobitnom predpise.

Exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom súdu a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

Súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu, táto lehota neplatí, ak ide o exekučný titul podľa § 41 ods. 2 písm. c) a d) Exekučného poriadku. Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne.

O NÁS | O EXEKÚCII | AKTUALITY | KONTAKT
Copyright © Advokátska kancelária JUDr. Helena Čerešňová | Created by ARTTECH WEBDESIGN